SUBJECT TOPPERS – AISSCE 2013 – CLASS XII

Subject Name Student Name
Mark
Grade
English BHANUMATHI V V
98
A1
PONMANI N
98
A1
KARTHIK R
98
A1
MADHUMITA KRISHNAN
98
A1
Maths VAISHNAVI RAMASWAMY
100
A1
Physics VAISHNAVI RAMASWAMY
97
A1
Chemistry NITIN BARATTWAJ P
99
A1
VISHAL VENKATESH G
99
A1
Biology SWATI M
96
A1
Com.Science VAISHNAVI RAMASWAMY
99
A1
RAAMANA J S
99
A1
Economics KANNATHAL L
98
A1
Business Studies PRAKASHIKA S
99
A1
VIGNESH KARTHICK M B
99
A1
Accountancy PRAKASHIKA S
100
A1
Marketing SHIVA PRAKASH V
96
A1
Physical Education MAHESHWARI V
100
A1
AMIRTHA VARSHINI A
100
A1

AISSCE 2012 – 2013 – CLASS XII

SCHOOL TOPPERS – Science Stream

Name
Secured Marks
Percentage
Status
VAISHNAVI RAMASWAMY
489
97.8
First
VISHAL VENKATESH G
484
96.8
Second

SCHOOL TOPPERS – Commerce Stream

Name
Secured Marks
Percentage
Status
PRAKASHIKA S
489
97.8
First
MADHUMITA KRISHNAN
479
95.8
Second
SHIVA PRAKASH V
479
95.8
Second
No. of Students appeared 93
No. of Students passed 93
No. of Distinction 84

AISSE 2012 – 2013 (Class X)

School Toppers

FIRST PLACE with A1 in all subjects

No.of Students with 10 points 16

SECOND & THIRD PLACE

No.of students with 9.8 points 6
No.of students with 9.6 points 8
No. of Students appeared 150
No. of Students passed 150
No.of Students with distinction 126

LIST OF STUDENTS SECURED GRADE POINT 10 :-

No.of Students with 10 points 16
S.NO
Roll No.
Name of the Student CGPA
1
4101992
ABHINAU KUMAR V 10
2
4101995
ANISH PRATIK YAYAVARAM 10
3
4102008
AISHWARYA N 10
4
4102027
VENNILA K 10
5
4102034
ASVIN KUMAR V 10
6
4102038
JAYANTHI YERCHURU 10
7
4102039
JAYARAM HARIHARAKRISHNAN 10
8
4102050
AMITA V KHATAWKAR 10
9
4102059
JAYA G 10
10
4102077
MAHESWARI S 10
11
4102092
SRIVIDYA PURNA G 10
12
4102107
MRIDHULA V M 10
13
4102127
PIYULI JAIN 10
14
4102132
ANKITA DAS 10
15
4102134
MANGALA SNEHA SRINIVASAN 10
16
4102139
ARAVINDAN N C 10